श्री सूक्तम्/శ్రీ సూక్తం/Sri Suktam !!


श्री सूक्तम् / శ్రీ సూక్తం / Sri Suktam !!  ॐ हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह॥१॥ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्॥२॥ अश्वपूर्वां रथमध्यां […]

Read Article →