దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం/Devi Khadgamala Stotram !!


దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం Devi Khadgamala Stotram    శ్రీ దేవీ ప్రార్థన హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ || అస్య శ్రీ […]

Read Article →

श्री नवदुर्गा स्तोत्र/Shree Navdurga Stotra !!


  श्री नवदुर्गा स्तोत्र ॥देवी शैलपुत्री॥ वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां।  वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम् ॥   ॥देवी ब्रह्मचारिणी॥ दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलू । देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥   ॥देवी चन्द्रघण्टेति॥ पिण्डजप्रवरारूढा […]

Read Article →

కనకధారా స్తోత్రం/Kanakadhara Stotram !!


కనకధారా స్తోత్రం/Kanakadhara Stotram !! వందే వందారు మందారం ఇందిరానంద కందలమ్ | అమందానందసందోహం బంధురం సింధురాననం || అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || 1 || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ […]

Read Article →

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्/ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం/DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM !!


द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM !! सौराष्ट्रे सोमनाधञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् । उज्जयिन्यां महाकालम् ॐकारेत्वमामलेश्वरम् ॥ पर्ल्यां वैद्यनाधञ्च ढाकिन्यां भीम शङ्करम् । सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥ […]

Read Article →

संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्/సంకష్టనాశన గణేశ స్తోత్రం/Sankatanasana ganesha stotram !!


సంకష్టనాశన గణేశ స్తోత్రం నారద ఉవాచ : ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ | భక్తావాసం స్మరేనిత్యం ఆయుష్కామార్థసిద్ధయే || 1 || ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకమ్ | తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్ || 2 […]

Read Article →