దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం/Devi Khadgamala Stotram !!


దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం Devi Khadgamala Stotram    శ్రీ దేవీ ప్రార్థన హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ || అస్య శ్రీ […]

Read Article →

కనకధారా స్తోత్రం/Kanakadhara Stotram !!


కనకధారా స్తోత్రం/Kanakadhara Stotram !! వందే వందారు మందారం ఇందిరానంద కందలమ్ | అమందానందసందోహం బంధురం సింధురాననం || అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || 1 || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ […]

Read Article →

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्/ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం/DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM !!


द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM !! सौराष्ट्रे सोमनाधञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् । उज्जयिन्यां महाकालम् ॐकारेत्वमामलेश्वरम् ॥ पर्ल्यां वैद्यनाधञ्च ढाकिन्यां भीम शङ्करम् । सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥ […]

Read Article →

संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्/సంకష్టనాశన గణేశ స్తోత్రం/Sankatanasana ganesha stotram !!


సంకష్టనాశన గణేశ స్తోత్రం నారద ఉవాచ : ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ | భక్తావాసం స్మరేనిత్యం ఆయుష్కామార్థసిద్ధయే || 1 || ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకమ్ | తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్ || 2 […]

Read Article →

श्री सूक्तम्/శ్రీ సూక్తం/Sri Suktam !!


श्री सूक्तम् / శ్రీ సూక్తం / Sri Suktam !!  ॐ हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह॥१॥ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्॥२॥ अश्वपूर्वां रथमध्यां […]

Read Article →