దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం/Devi Khadgamala Stotram !!


దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం Devi Khadgamala Stotram    శ్రీ దేవీ ప్రార్థన హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ || అస్య శ్రీ […]

Read Article →

श्री नवदुर्गा स्तोत्र/Shree Navdurga Stotra !!


  श्री नवदुर्गा स्तोत्र ॥देवी शैलपुत्री॥ वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां।  वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम् ॥   ॥देवी ब्रह्मचारिणी॥ दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलू । देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥   ॥देवी चन्द्रघण्टेति॥ पिण्डजप्रवरारूढा […]

Read Article →

हर रोज घर से निकलने से पहले करें ये छोटे उपाय। पूरा दिन होगा शुभ !!


  सफलता पाने के लिए घर से निकलते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, घर से निकलते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिससे की पूरे […]

Read Article →

కనకధారా స్తోత్రం/Kanakadhara Stotram !!


కనకధారా స్తోత్రం/Kanakadhara Stotram !! వందే వందారు మందారం ఇందిరానంద కందలమ్ | అమందానందసందోహం బంధురం సింధురాననం || అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || 1 || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ […]

Read Article →

कटिपिण्डमर्दनासन (katipindramdanasan) करने का विधि और लाभ


    कटिपिण्डमर्दनासन (katipindramdanasan) इस आसन में कटिप्रदेश (कमर के पास वाले भाग) में स्थित पिण्ड अर्थात मूत्रपिण्ड का मर्दन होता है, इससे यह आसन कटिपिण्डमर्दनासन कहलाता है। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में। […]

Read Article →