శ్రీ వే౦కటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రమ్/Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram !!


  మార్కండేయకృత  శ్రీ  వే౦కటేశ్వర  వజ్రకవచ  స్తోత్రమ్‌ Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram   నారాయణ౦  పర౦బ్రహ్మ  సర్వకారణకారక౦ | ప్రపద్యే వే౦కటేశాఖ్య౦  తదేవ  కవచ౦  మమ  || సహస్రశీర్షాపురుషో  వేంకటేశ  శ్శరోఽవతు | ప్రాణేశః  ప్రాణనిలయః  ప్రాణ౦ రక్షతు మే […]

Read Article →